Označení CE

Co je označení CE?

CE zahrnuje prohlášení vydané výrobcem, v němž je uvedeno, že výrobek splňuje základní kritéria Evropské unie - například směrnice EMC - s ohledem na bezpečnost, životní prostředí a zdraví uživatele. Toto prohlášení je na výrobku viditelně znázorněno symbolem CE.

V závislosti na rizicích musí být pro některé skupiny výrobků potvrzeno tvrzení výrobce prostřednictvím testování nezávislou třetí stranou, tzv. Notifikovanou osobou. Pokud existuje shoda se všemi použitelnými kritérii stanovenými v evropské normě pro příslušný výrobek, existuje právní "předpoklad shody s požadavkem vyplývajícím ze směrnice". Zkouška provedená nezávislou třetí stranou na základě platných evropských norem potvrzuje tento předpoklad shody. Kromě toho může být také povinné dodržovat několik směrnic a následně různé evropské normy - například kombinaci směrnice EMC a směrnice o nízkém napětí.

CE
Označení CE

Označení shody CE

  • Označení shody CE se skládá z iniciál "CE" v přesném poměru.
  • Je-li označení CE zmenšeno nebo zvětšeno, musí být respektovány.
  • Pokud jsou přístroje předmětem jiných směrnic, které se týkají jiných aspektů a které rovněž obsahují označení shody CE, musí toto zařízení uvádět, že se předpokládá, že spotřebiče vyhovují těmto ostatním směrnicím.
  • Pokud však jedna nebo více z těchto směrnic umožňuje výrobci během přechodného období zvolit, které režimy se použijí, musí označení CE udávat shodu pouze se směrnicemi, které uplatňuje výrobce. V takovém případě musí být v dokumentech, upozorněních nebo pokynech požadovaných směrnicemi a doprovázejících tyto přístroje uvedeny podrobnosti o použitých směrnicích.
  • Různé součásti označení CE musí mít v podstatě stejný svislý rozměr, který nesmí být menší než 5 mm.

 

Chtěl bys...