Směrnice EMC

Hodnocení směrnice 2013/35 / EU a 2013/35 / ES pomocí měření intenzity pole na místě

Úvod

V červnu 2013 vstoupila v platnost Evropská směrnice 2013/35 / EU, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost při vystavení pracovníků rizikům vyplývajícím z elektrických, magnetických a elektromagnetických polí (EMF). Ve svých vnitrostátních právních předpisech do července 2016. Evropská komise poskytla nezávaznou příručku o správných postupech pro provádění směrnice 2013/35 / EU s cílem podpořit zaměstnavatele, aby pochopili, co budou muset udělat, aby vyhověli této směrnici. Elektromagnetické pole, které se skládá ze dvou svazků a krátkého průvodce pro malé a střední podniky.


EMF-nařízení

Nová vyhláška EMF pokrývá všechny známé přímé a nepřímé účinky vyplývající z expozice statických elektrických, statických magnetických a časově měnících elektrických, magnetických a elektromagnetických polí s frekvencemi do 300 GHz.


Přímé efekty, jako je

  • Elektrofyziologické účinky - stimulace svalů, nervů nebo smyslových orgánů,
  • Tepelné účinky (vytápění tkání v důsledku absorpce energie z elektromagnetických polí v tkáni nebo v důsledku indukovaných proudů);

Nepřímé účinky, jako je

  • Interference s lékařskými elektronickými zařízeními a zařízeními, včetně kardiostimulátorů a jiných aktivních a pasivních implantátů nebo zdravotnických prostředků nosených na těle,
  • Riziko projektilu z feromagnetických předmětů ve statických magnetických polích,
  • Kontaktních proudů způsobených dotykem uzemněných objektů.
Přímé účinky na lidské tělo
Nepřímé účinky v lidském těle

Vyhláška EMF bude mít podobnou strukturu jako současné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s hlukem, vibracemi a umělým optickým zářením. Vzhledem k nepatrně vyšší úrovni podrobnosti směrnice 2013/35 / EU však bude podstatná část a přílohy nařízení o EMP podrobnější a specifičtější. Kromě obecných ustanovení o rozsahu působnosti, definicích a pravidlech pro výuku a výjimkách bude nařízení EMP obsahovat také zásady provádění hodnocení rizik a konkrétních opatření.

Stejně jako v nařízeních o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na hluku, vibracích a umělém optickém záření bude mít stejně důležitou roli rovněž nejmodernější technologie měření, výpočtů, postupů posuzování, jakož i definice a provádění ochranných opatření. Pro posouzení nesinusových nebo impulzních elektromagnetických polí v nízkofrekvenčním rozsahu, kromě metody váženého špičky, doporučené směrnicí 2013/35 / EU, bude také možné použít metodu časové oblasti.


RMS intenzity elektrického pole a pověření o hustotě magnetického toku pro pracovníky v souladu s ICNIRP

Frekvenční rozsah E-pole síly E
(KVm- 1 )
Síla magnetického pole H
(A m- 1 )
Hustota magnetického toku B (T)
1 Hz - 8 Hz 20 1,63 x 10 5 / f 2 0,2 / f 2
8 Hz - 25 Hz 20 2 x 10 4 / f 2,5 x 10 -2 / f
25 Hz - 300 Hz 5 x 10 2 / f 8 x 10 2 1 x 10 -3
300 Hz - 3 kHz 5 x 10 2 / f 2,4 x 10 5 / f 0,3 / f
3 kHz - 10 MHz 1,7 x 10 ' 80 1 x 10-4
Poznámky: -f v Hz.

RMS intenzity elektrického pole a pověření o hustotě magnetického toku pro širokou veřejnost v souladu s ICNIRP

Frekvenční rozsah E-pole síly E
(KVm- 1 )
Síla magnetického pole H
(A m- 1 )
Hustota magnetického toku B (T)
1 Hz - 8 Hz 5 3,2 x 10 4 / f 2 4 x 10 -2 / f 2
8 Hz až 25 Hz 5 4 x 10 3 / f 5 x 10 -3 / f
25 Hz až 50 Hz 5 1,6 x 10 2 2 x 10-4
50 Hz až 400 Hz 2,5 x 10 2 / f 1,6 x 10 2 2 x 10-4
400 Hz - 3 kHz 2,5 x 10 2 / f 6,4 x 10 4 f 8 x 10 -2 / f
3 kHz - 10 MHz 8,3 x 10-2 21 2,7 x 10 -5
Poznámky: -f v Hz.

Koncepce mezní hodnoty expozice (ELV)

Koncepce mezní hodnoty expozice (ELV)


Měření na místě

Systémy stínění Holandska mohou provádět měření na místě plného elektromagnetického spektra. Po ukončení měření vám společnost Holland Shielding Systems poskytne poradenství. V případě pochybností o vystavení pracovníků doporučujeme provést měření. Můžeme vám poskytnout stínící řešení v případě, že úrovně expozice jsou příliš vysoké.

Bron: Provádění směrnice EMF 2013/35 / EU, Dr. Ljiljana Udovicic

Chtěl bys...